Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

CentralEuropean Lure Coursing Derby 2018

STREDO EURÓPSKE COURSING DERBY 2018

záverečný pretek V4 CUP, CACIL, CACT, bodovací

      

PROPOZÍCIE SK

INVITATION EN

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

Usporiadateľ:

Slovenský dostihový a coursingový zväz

Druh preteku:

Coursing podľa pravidiel Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku FCI so zadávaním CACIL, CACT

Miesto preteku:

Salaš Pastierska – dráha blízko Hotela Mních, Liptovský Mikuláš 

Dátum:

13.10.2018 – 14.10.2018

Dátum uzávierky prihlášok:

03.10.2018

Prihláška:

prihlasovanie online

Vedúci preteku:

Slavomíra Božiková

bozikova.slavomira@gmail.com

Povrch:

Rozľahlý zvlnený trávnatý povrch

Dĺžka dráhy:

600 m – 800 m

Spôsob ťahania návnady:

Motorový navijak, cez kladky

Tituly:

CACIL, CACT:

O CACIL sa môže uchádzať len pes X. skupiny FCI, ktorý spolu s prihláškou zašle aj hodnotenie najmenej „veľmi dobrý“ získané v triede dospelých na CACIB výstave.

CACT:

faraónsky pes, Cirneco Dell´Etna, ibizský podenko, kanársky podenko, vipet (šprintér), taliansky chrtík (šprintér)

Rozhodcovia:

Willem Wermaut (BE)

Milan Oliva (CZ)

Adéla Benedeková (CZ)

Poplatky:

30 eur za prvého psa, 27 eur za druhého psa, 24 eur za každého ďalšieho psa toho istého majiteľa, platba v hotovosti pri registrácii.

 

Členovia SDCZ:

27 eur za prvého psa, 24 eur za druhého psa, 21 eur za každého ďalšieho psa toho istého majiteľa, platba v hotovosti pri registrácii.

Ceny:

1.– 6. miesto

 

 

Rozpis plemien:

Sobota 13.10.2018, začiatok 1. kola o 08:30 h:

Barzoj, Vipet, Vipet (Šprintér), Taliansky chrtík, Taliansky chrtík (Šprintér).

 

Nedeľa 14.10.2018, začiatok 1. kola o 08:30 h:

Afgánsky chrt, Azawakh, Deerhound, Írsky vlkodav, Saluki, Sloughi, Greyhound, Maďarský chrt, Španielsky galgo, Chart Polski, Faraónsky pes, Cirneco Dell´Etna, Iibizský podenko, Kanársky podenko.

Veterinárny dozor:

MVDr. Lenka Kušnieriková

Veterinárne podmienky:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred pretekom, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psi zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

Psi, ktorí neprešli veterinárnou kontrolou pred prvým kolom sa nesmú coursingu zúčastniť. Psi mladší ako 2 roky a starší ako 6 rokov musia po každom behu absolvovať veterinárnu kontrolu pred druhým kolom. Majiteľ psa je povinný brať zreteľ na jeho momentálne možnosti a iba primerane tomu zviera zaťažovať. Preto má majiteľ psa vždy možnosť stiahnuť svojho psa z coursingu.

Doping:

Všetky druhy dopingu sú zakázané. Dopingová kontrola sa riadi Národným dostihovým a coursingovým poriadkom SR.

Dopingový komisár:

MVDr. Lenka Kušnieriková

Podmienky účasti:

Každý pes prihlásený do preteku musí mať platnú dostihovú / coursingovú licenciu. Pre bezproblémový priebeh akcie sú účastníci povinní dodržiavať program a časový rozvrh preteku. Hodnotí sa medzinárodným bodovacím systémom FCI.

Rozpis behov:

V prvom kole sa psi radia do jednotlivých dvojíc a ich poradia v behu náhodným výberom. V prípade nepárneho počtu prihlásených psov, usporiadateľ podľa možnosti nasadí náhradného psa do páru, aby sa predišlo behu len jedného psa. V druhom kole sa psi radia do jednotlivých behov vzostupne podľa výsledkov z prvého kola.

Povinná výbava psov:

Coursingová dečka vo farbách biela a červená, bez nápisov, znakov alebo iných symbolov. Náhubok je povinný pre všetky plemená. Pred štartom sa psom zložia obojky.

Porušenie poriadku majiteľom psa alebo psovodom:

 

Na podujatí sú majitelia povinní postarať sa, aby sa psi voľne nepohybovali, svojim správaním nespôsobili ujmu na zdraví alebo majetku, prípadne narúšať priebeh pretekov. Majiteľ / psovod, ktorého pes sa takto previní, môže byť potrestaný peňažnou pokutou vo výške 25 eur. Rozhodcovia a vedúci coursingu majú právo pri hrubom priestupku nepripustiť previnilých jedincov na štart alebo vylúčiť ich zo súťaže bez náhrady výdavkov. Rovnako majú právo vykázať zo športového areálu osoby urážajúce alebo iným spôsobom napádajúce rozhodcov alebo funkcionárov podujatia.

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Ani usporiadateľ ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia spôsobené majiteľom psov, psom alebo funkcionárom. Rovnako tak nenesú akúkoľvek zodpovednosť v prípade stratených psov. Majiteľ psa nie je zodpovedný za zranenia iného psa spôsobené jeho psom v priebehu coursingu. Vo všetkých ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho psa plnú zodpovednosť.

Protest:

Protest je možné podať po zložení zálohy vo výške 100 eur, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa v prípade, ak je protest neoprávnený. V opačnom prípade sa vracia navrhovateľovi. Protest rieši zbor rozhodcov spolu s vedúcim coursingu. Podanie protestu a jeho riešenie usporiadateľ uvedie do Správy o coursingu, ktorú odovzdá DCK. Voči rozhodnutiam rozhodcov nie je možné podať protest.

V4 Cup

Súťaž sa riadi pravidlami V4 Cup. Informácie k súťaži sú uvedené na stránke http://www.v4cup.crew.sk/

Medzinárodný dostihový šampión – C.I.C.

Získaním najmenej 3x CACIL alebo 2x CACIL a 2x Res. CACIL v dvoch rôznych krajinách. Čas medzi prvým a posledným CACIL/Res. CACIL musí byť najmenej 1 rok a 1 deň.

Slovenský šampión práce

Získaním 3x CACT alebo 2x CACT a 3x Res. CACT, z toho minimálne 1x CACT na medzinárodnom dostihu alebo coursingu organizovaného pod záštitou SKJ a ostatné na národných dostihoch alebo coursingoch organizovaných pod záštitou SKJ. Potrebný počet osvedčení je potrebné získať najmenej v dvoch dostihových sezónach. Kontakt: bozikova.slavomira@gmail.com

 

 

ČASOVÝ ROZVRH PRETEKU:

  Sobota 13.10.2018:

07:00 – 08:00

   Príjem psov

07:00 – 08:00

   Veterinárna kontrola

08:30

   Začiatok prvého kola

12:00

   Veterinárna kontrola pre psov mladších ako 2 roky a starších ako 6 rokov

13:00

   Začiatok druhého kola

18:00

   Záverečná ceremónia

 

  Nedeľa 14.10.2018:

07:00 – 08:00

   Príjem psov

07:00 – 08:00

   Veterinárna kontrola

08:30

   Začiatok prvého kola

12:00

   Veterinárna kontrola pre psov mladších ako 2 roky a starších ako 6 rokov

13:00

   Začiatok druhého kola

18:00

   Záverečná ceremónia

 

TOPlist